ozdravenie populácie 29. novembra 2017

Mgr. Ľubomír Rehák

Povolanie: učiteľ na ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga v Trstenej, futbalový tréner mládeže v FK Slovan Trstená (licencia: UEFA/B), organizátor športových a kultúrnych podujatí, táborov (aj v spolupráci so Slovenským Orlom), rôznych projektov so zameraním na telesný, ale aj osobnostný rozvoj detí a mládeže, napr.: školiteľ a hodnotiteľ projektu DOFE – medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu, projekt I- Kid a mnoho ďalších

Pedagogická prax: 15 rokov

Čo sa týka projektu „Ozdravenia populácie“, som určite za jeho uskutočnenie, pretože je zameraný na správny telesný rozvoj nielen detí a mládeže, ale je veľmi pekne prepojený aj s rodinou. Spolupráca rodiny a školy je v dnešnej dobe veľmi dôležitá, nakoľko ak sa aj učiteľom podarí u detí vzbudiť záujem o pohybové aktivity, pokiaľ nevidia podporu u svojich najbližších, tam sa to všetko obyčajne skončí. Z praxe môžem potvrdiť, že pokiaľ majú žiaci vytvorené možnosti a systém, ktorý má hlavu a pätu, veľmi radi a ochotne sa zapájajú do telesných a pohybových aktivít. Preto je veľmi dôležité podporiť každý jeden projekt, ktorý dokáže metodicky a materiálne zabezpečiť školy a centrá, ktoré vytvárajú športové a pohybové možnosti pre deti a mládež nielen počas vyučovania, ale aj v ich voľnom čase.

PhDr. Mgr. Eva Ragalová

Povolanie: riaditeľka ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga v Trstenej.

V školstve pôsobím od roku 1992, najskôr ako učiteľka, 16 rokov ako zástupkyňa riaditeľa a od augusta 2018 ako riaditeľka.
Okrem zmyslu pre organizáciu školy (organizácia školských a mimoškolských akcií počas šk. roka, aktívna organizačná spolupráca s mestom, členka Redakčnej rady miestnych novín Trstenský hlas, aktívna prispievateľka do novín, časopisov, výborné skúsenosti z tvorby, riadenia a realizácie projektov- napr. Zelené oázy z nadácie Ekopolis ( 2008) –1. cena za najúspešnejší projekt, získané certifikáty a osvedčenia, ktoré to potvrdzujú (Osvedčenie Projektové riadenie č. 13/ 2007/UR, vzdelávanie cez národný projekt ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti komunikačných zručností, manažmentu a marketingu školy (2008), Asistentka projektového manažéra v rámci projektu z ESF „Inovácia metód a postupov – základ premeny tradičnej ZŠ v Trstenej na modernú“(2014), niekoľkokrát realizátorka projektu „Malí reportéri“ z grantu Orange – Škola budúcnosti;

Počas študentských rokov aktívna volejbalová hráčka – v rámci tréningov od základnej školy, v súčasnej dobe v rámci stretnutí pedagógov a zamestnancov škôl, aktívna členka Mestského športového klubu Aerobic.

Počas vysokej školy som sa venovala aj streľbe z malokalibrovej pušky – reprezentácia za Zväzarm (2. miesto na Akademických majstrovstvách Slovenska za rok 1990), súčasne vedúca streleckého krúžku v škole.

Obľubujem turistiku a pobyt vo voľnej prírode, v zime lyžovanie a v lete plávanie.

Pre môj aktívny život aj prácu v školstve vnímam ako celoživotné poslanie pre deti. Vnímam zmenu generácie aj zmenu záujmov detí. Od predprimárneho vzdelávania sa v našej škole snažíme deti viesť aj k aktívnemu tráveniu času, pohybovej kultúre – aby sa stala súčasťou života každého dieťaťa. Podmienky v našej škole (priestorové, personálne ani materiálne) neumožňujú hodiny telesnej výchovy rozšíriť o jednu hodinu, preto by bolo ideálnym riešením realizovať projekt OZDRAVENIA POPULÁCIE: mať v škole kútiky na aktívny pohyb, jednoduché náradia a náčinia využiteľné aj počas prestávok a voľných popoludňajších chvíľ nielen pre žiakov školy, ale aj pre deti zo školských klubov, krúžkov, učiteľov či rodičov. Zároveň netradičné športy a pomôcky deti a mládež v dnešnej dobe vítajú. Počas školských akcií, krúžkov aj Dní ochrany človeka a prírody využívame práve disciplíny netradičných a nových športov na zaujatie. Naša skúsenosť poukazuje na to, že vtedy netreba nikoho nútiť športovať, žiaci sami cvičia a snažia sa dosahovať športové výkony aj výsledky. Prepojením na modernú technológiu (výsledky vo vlastných smartfónoch) sa dosahuje želaný stav – cvičenia aj zábava v jednom.

Každoročne organizujeme cez projekty množstvo aktivít na propagáciu pohybu, športu (Školská olympiáda, Dni zdravia a športu, Trieda pre triedu, Dni ochrany človeka a prírody…) iba v rámci zanietenosti práce našich pedagógov, niekedy v spolupráci s rodičmi a mestom (Mierový beh, Zober loptu nie drogy a mnohé iné…) viac na www.zsdilong.sk