O projekte

Vážený priatelia športu, kultúry a výchovy. Priaznivci cielených pohybových aktivít, pripravených na zdolanie nepredvídaných situácii.

Otvárame špeciálny webový portál, ktorý sa zaoberá projektom ozdravenia populácie na princípe prierezovom, nadrezortnom a interdisciplinárnom. Hlavným cieľom je predĺžiť priemerný vek človeka, podporiť telesné zdravie, duševné zdravie, celkovú kondíciu, psychickú vyrovnanosť až do neskorej staroby. Dĺžka veku závisí od mnohých faktorov. My sa budeme venovať prieniku faktorov, ktoré môžeme ovplyvniť sami, alebo aj v demokratických voľbách a neväzne vo vládnych programoch. ide napríklad o potravinovú bezpečnosť, zdravé potraviny, vytvorenie podmienok pre pohybové aktivity atď. v súlade s ľudskými právami.

Podľa prieskumov má naša osobná aktivita podiel na zdravý srdca až 52% a zdravotníctvo len 15%. Žiaľ, finančný tok je opačný. Podotýkame, že iniciátor projektu Slovenský Orol má nadčasové stanovy už vyše 25 rokov. Je výnimočné, že v programovom prehlásení je zakotvená starostlivosť o vlastnú členskú základňu, ale aj celú populáciu definovanú v projekte ozdravenia. Chceme nadviazať na pozitívne prvky z minulosti – vyše 110 ročná skúsenosť Slovenského Orla s výhľadom na budúcnosť.

Vráťme sa tam, kde sme sa stratili.

V tomto projekte dominuje uzavretý reťazec od výskumu aplikovaného vývoja až po realizáciu modernizácie materiálno-technickej základne, organizačno-technického usmernenia, až po propagáciu a využitie mienkotvorných organizácii osôb a médií.

Predkladáme prekvapivé riešenia vo vytvorení podmienok pre pohybové aktivity tam, kde by ich nikto nehľadal.

Ing. Jozef Gálik
organizátor projektu