Charakteristika

Vymedzenie činnosti projektu VTS a modernizácie TV

1. Návrh organizačno-technického a administratívneho prostredia pre systémovú realizáciu predmetného zámeru na národnej úrovni v rámci SR

2. Desiminácia informácii o účinných pohybových aktivitách a propagácia zámeru prostredníctvom tematicky zametaného webového portálu, ako aj prostredníctvom printových materiálov, časopisov a novín

3. Poskytovanie vedecko-technických informácie prostredníctvom prednášok, praktických ukážok a neformálneho vzdelávania so zameraním na deti a mládež, dospelých, animátorov, trénerov, cvičiteľov a organizátorovi pohybových aktivít vrátane mienkotvorných osobností,

4. Vytvorenie audiovizuálnych metodických materiálov, ktoré môžu slúžiť ako funkčné modely pre inovačné zámery s cieľom propagácie príkladov dobrej praxe