Poskytovanie vedecko-technických informácií

Poskytovanie vedecko-technických informácie prostredníctvom prednášok, praktických ukážok a neformálneho vzdelávania so zameraním na deti a mládež, dospelých, animátorov, trénerov, cvičiteľov a organizátorovi pohybových aktivít vrátane mienkotvorných osobností,

V súlade so zameraním projektu vedecko-technických služieb bude potrebné predložiť dosah webového portálu do praxe. Pôjde o premyslený systém prezentácie formou osobného kontaktu, prednášok a vystúpení. Budú vytipované školy, kluby podľa územného členenia pre budúce pilotné projekty a ako centra pre vzdelávania v regiónoch. Podobne budú prezentácie zamerané pre Ministerstvo zdravotníctva – útvar verejného zdravotníctva a pre Ministerstvo národnej obrany.