Náročný fitprogram s nenáročným náčiním

Adresná modifikácia podľa druhu cvičebných priestorov:

 1. náročný fit program s nenáročným náčiním, telocvičňa v taške a kufríku
 2. telovýchovný kút na pracovisku (ambasády, ministerstva)
 3. sídliskové minitelocvične – existujúci projekt zrepasovaný o nové prvky (plagát)
 4. čo počítač pokazí, to cvičenie napraví – konkrétne realizácie pre deti a mládež, napr. vo FABLABE – platnosť všeobecná
 5. bytový telocvik (3 varianty)
 6. inovácie telocvične – ideový zámer
 7. ako ďalej v mechanoterapii
 8. vojenský rodinný klub v kasárňach (spolčovanie rodín vojakov)
 9. inovácie telocvične – ideový zámer
 10. telovýchovný kút pre požiarnikov, políciu, špeciálne jednotky
 11. izokinetický prístroj na báze hydrauliky pre posilňovanie a súčasnú diagnostiku – funkčný model
 12. gumárenské výrobky, gumové viacúčelové medicimbaly, gumové buliny, expandre UNIGUS, postrehové loptičky (funkčný model)

Charakteristika a hlavné ciele projektu:

 • Projekt je prierezový, nadrezortný a interdisciplinárny
 • Cez vedecko-technické služby prepojiť výskum a aplikovaný vývoj s praxou
 • Podpora produktov vyššej tvorčej činnosti, patentov, vynálezov
 • Podpora originálnej slovenskej koncepcie domácej výroby a zamestnanosti
 • Podpora aktívneho zdravia, fyzickej zdatnosti a psychickej vyrovnanosti
 • Predĺženie priemerného veku
 • Tvorba ľudských zdrojov
 • Ochrana pred nepredvídanými situáciami
 • Zníženie nákladov na zdravotníctvo a poisťovne