Vymedzenie činnosti projektu VTS a modernizácie TV

1. Návrh organizačno-technického a administratívneho prostredia pre systémovú realizáciu predmetného zámeru na národnej úrovni v rámci SR

Úvodom treba konštatovať, že v oblasti vývoja, výroby, propagácie a metodického využitia v telovýchove a športe je medzera medzi výskumom aplikovaným vývojom a praxou. Rozpadom Československa určité činnosti ostali v Prahe (revízie telocvični, posudzovanie výrobkov …). Chýba nám zo zákona ochrana spotrebiteľa. Na trhu sú propagované „zázračné metódy a výrobky“, proti ktorým je bežný občan, ale mnohokrát aj odborník bezmocný.

Nová situácia vo svete s kladnými stránkami, ale aj ohrozeniami si vyžaduje nové prístupy. Otázky telesného, duševného zdravia, morálky, sú kategóriami etickými, ekonomickými, ale súvisia žiaľ aj s otázkou prežitia. Naliehavou otázkou sa stáva aj „príprava obyvateľstva na nepredvídateľné situácie“. Tieto úlohy sa týkajú celej populácie, majú charakter nadrezortný a interdisciplinárny.

V prvej študijnej etape bude úlohou zmapovať stav podľa súvisiacich rezortov. Nositeľom projektu by malo byť Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu. Súvisiacimi rezortmi sú:

Ministerstvo zdravotníctva (Národný program podpory zdravia, prevencie proti civilizačným chorobám),
Ministerstvo obrany (brannosť, zdatnosť, vojenská TV, ale aj tvorba klubov pre rodiny príslušníkov armády – spolčovanie, utužovanie rodinných vzťahov)
Ministerstvo vnútra (ochrana mládeže, prevencie kriminality, komunálna sféra),
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny – nositeľ úloh „Tvorba ľudských zdrojov“

V tejto súvislosti bude potrebné

 • zmapovať situáciu na Slovensku v oblasti vývoje, výroby
 • hľadať spolupráce vo výskumno-výrobnej základní stredných, vysokých škôl, podnikovej sféra a aj invencie a možnosti drobných podnikateľov, vynálezcovi a zlepšovateľov
 • zhodnotiť súčasný stav a ochotu podieľať sa na tomto projekte a po zvážení možnosti vypracovať štatút organizácie, ktorá vytvorí „organizačno-technické a administratívne prostredie“ pre realizáciu tohto uvedeného zámeru.

Forma organizácie – v prvej etapa zvažujeme použiť právnu formu ,mäkšiu“, tzv. voľné Združenie vedecko-technických služieb a výrobcovi športových potrieb pre oblasť cielených pohybových aktivít telovýchovy a športu (pracovný názov). Voľné združenie sa potom môže preformovať do formy „výskumno-výrobnej a realizačnej jednotky (VVJ) – s.r.o., Štátna organizácie s osobitným štatútom.

V tejto situácii by snahy malí smerovať k úspornej . variante s využitím stávajúcich možností a kapacít. Ida teda skôr o modernizáciu, nenáročnú rekonštrukciu a hlavne citlivý výber v oblasti ľudského faktora.

2. Desiminácia informácii o účinných pohybových aktivitách a propagácia zámeru prostredníctvom tematicky zametaného webového portálu, ako aj prostredníctvom printových materiálov, časopisov a novín

Transfer informácii o celkovom zámere vytvorenia organizačno-technického, administratívneho a metodického prostredie je dôležitá súčasť realizačného výstupu. Veda a technika bez ľudského faktoru je „šedá“ a mnohokrát veľké finančné prostriedky sa minú účelu. Dôležitou úlohou bude vytvorenia webového portálu a náväzne využitie printových materiálov, ako sú plagáty, pôsobivé textilné banery, časopisy, noviny celoštátneho, ale aj regionálneho pôsobenia. Dôležitým pravidlom bude adresnosť posolstva a jeho detailov a rovnaké materiály v audiovizuálnej a printovej podoba, t.j. aby informácie neboli mätúce a aby neodpútavali pozornosť od podstaty zámeru. Dôležitým faktora je veľmi široký interdisciplinárny zámer, ktorý môže rozptýliť informácie a znížiť ich účinnosť. Preto sa od celkovej koncepcie musia odvinúť adresné časti zametané na:

 • vedu, výskum, výrobu, realizačný inžiniering
 • špecifiká zúčastnených rezortov
 • osobitne na Má, školskú telesnú výchovu v kombinácii s Ministerstvom zdravotníctva – úradmi verejného zdravotníctva a Ministerstvom obrany
 • bežnú populáciu

Vedenie webového portálu

Webový portál bude zameraný na šírenie účinných pohybových aktivít, metodiku, materiálno-technickú základňu, príklady, ako si vytvoriť podmienky na cvičenie v byte, na pracovisku, na chata, v atypických priestoroch. Príklady dobrej praxe z oblasti funkčných modelov vybavenosti aplikácie aspektov metodických, materiálno-technických a prevádzkových. Dôraz bude kladený na aspekt interdisciplinárny, prierezový a nadrezortný. Súčasťou portálu bude grafika, foto-dokumentácia /plagátová forma vhodná pre tlač/, audiovizuálne materiály a účelovo zamerané videofilmy.

Rozdelenie webového portálu:

 1. Celkové informácie a zámery VTI a VTS
 2. Aktuality z realizácie projektu
 3. Príklady dobrej praxe
  – ponuka, čo je vyriešené a realizované
  – čo je vo vývoji a príprave realizačného výstupu
  – z medzinárodných kontaktov
 4. Motivačné videofilmy vo formáte:
  – 6 minút, krátke, úderné, s vtipom
  – 13 minút, prezentačný film
  – 26 minút, pre animátorov a organizátorovi TV procesu a vývoja
 5. Informácie prístupné úzkemu kruhu realizátorovi s ochranou produktov vyššej tvorivej činnosti, ktoré budú zaheslované.