Základný cieľ projektu

V rámci vytvoreného prostredia budú realizované nasledovné aktivity:

  • Vytvorenie organizačno-technického a administratívneho prostredia pre systémovú realizáciu predmetného zámeru na národnej úrovni v rámci SR;
  • Diseminácia informácií o účinných pohybových aktivitách a propagácia zámeru prostredníctvom tematicky zameraného webového portálu, ako aj prostredníctvom printových materiálov, časopisov a novín.
  • Poskytovanie vedecko-technických informácií prostredníctvom prednášok, praktických ukážok a neformálneho vzdelávania so zameraním na deti a mládež, dospelých, animátorov, trénerov, cvičiteľov a organizátorov pohybových aktivít vrátane mienkotvorných osobností.
  • Vytvorenie audiovizuálnych metodických materiálov, ktoré môžu slúžiť ako funkčné modely pre inovačné zámery s cieľom propagácie príkladov dobrej praxe;
  • Ideový zámer vybudovania vzorových cvičebných priestorov ako príkladov dobrej praxe s využitím výsledkov aplikovaného vývoja a inovačného procesu.
  • Modernizácia školskej TV v oblasti materiálno-technickej a náväzne metodickej